- Books

Kendini Aş! #2020

Kendini A Arka Kapak Yaz s Tan t m B lteninden Hayat n z siyah ve beyaz olarak m g r yorsunuz Kendiniz ve ba kalar i in uydu unuzdan bile haberdar olmad n z pek ok kural m yarat yorsunuz B y k ihtimalle stres s

 • Title: Kendini Aş!
 • Author: Elizabeth Lombardo
 • ISBN: -
 • Page: 427
 • Format: None
 • Kendini Aş! By Elizabeth Lombardo, Arka Kapak Yaz s Tan t m B lteninden Hayat n z siyah ve beyaz olarak m g r yorsunuz Kendiniz ve ba kalar i in uydu unuzdan bile haberdar olmad n z pek ok kural m yarat yorsunuz B y k ihtimalle stres seviyeniz y kseklerde geziyor, nadiren tatmin oluyorsunuz ve akl n zda d n p duran olumsuz i konu ma sa ana alt nda ya yorsunuz muhtemelen mutlulu unuz s rekli keArka Kapak Yaz s Tan t m B lteninden Hayat n z siyah ve beyaz olarak m g r yorsunuz Kendiniz ve ba kalar i in uydu unuzdan bile haberdar olmad n z pek ok kural m yarat yorsunuz B y k ihtimalle stres seviyeniz y kseklerde geziyor, nadiren tatmin oluyorsunuz ve akl n zda d n p duran olumsuz i konu ma sa ana alt nda ya yorsunuz muhtemelen mutlulu unuz s rekli kendinize koydu unuz, ula lmas neredeyse imk ns z hedeflere ba l Yoksa bu talihsiz tan mlamalardan herhangi biri size uyuyor mu M kemmeliyet iler hayat n her noktas nda vard r Bu tan m, g n m zde olduk a s k rastlanan ve dile getirilen bir ki ilik zelli i haline geldi Her g n insanlar hayatlar n n farkl noktalar nda olumsuzluklara odaklan r meslekta lar na, e lerine, bedenlerine ya da ocuklar n n akademik performanslar na kar memnuniyetsizliklerini dile getirirler Bu durumu ya ayanlar n pek az as l sorunun ne oldu unun bilincinde Aleni ya da gizli m kemmeliyet ilik M kemmeliyet i olarak tan mlanan bir ki i hem kendisi hem de hayat ndaki di er ki iler i in imk ns z hedefler koyar ve ne yaz k ki bu durum talihsiz sonu lar do urur Kendini A ta Dr Elizabeth Lombardo m kemmeliyet ilerin bir denge bulabilmeleri i in ad m ad m z m neriyor M kemmeliyet ili i anlamas kolay ifadelerle tan mlay p basit ara lar sunuyor ve kendi dan anlar yla ya ad vakalardan verdi i rneklerle bu z m nerilerini destekliyor Ayn zamanda davran zelliklerinizi de i tirebilmeniz i in pratik egzersizler ve size zarar veren m kemmeliyet ili inizin stesinden gelebilmeniz, m kemmeliyet ilik yerine tutkuyu se meniz ve bundan daha fazlas oldu unuzu unutmaman z i in yedi strateji sunuyor Kendini A n temel hedefi, okurlara arzu ettikleri mutlulu u yakalamalar nda ve her eyin m kemmel olmas i in stres ya amadan ba ar l olmalar na yard m etmek Hayat daha basit ya amak isteyen m kemmeliyet iler i in e siz bir rehber Dr Lombardo nun stratejileri, kendinize izdi iniz sabit yoldan kman z ve ya amak istedi iniz, mutluluk ve ba ar yla dolu bir hayat s rd rebilmenizi sa layacak Kendini A kesinlikle neriyorum Marci Shminoff, Happy for No Reason, Love For No Reason ve Chicken Soup for the Woman s Soul un New York Times oksatan yazar The Oprah Winfrey Show da etkileyici bir s r konu mac ve yazarla tan t m Size temin edebilirim ki Dr Lombardo nun de i ime giden yolu inan lmaz Kendinizi de i ime a p hayat n z dolu doluya ya amaya haz r olun Candi Carter, New Chapter Entertainment n CEO su ve The Oprah Winfrey Show un eski yap mc s Klinik psikolog Lombardo, m kemmeliyet ilikle nas l ba edilece ini ve imk ns z hedefler i in al may nas l b rakaca n z anlat yor Her sayfada okurlara i g r , vaka incelemeleri ve okurlar n ger ek i beklentiler olu turabilece i interaktif al malar sunuyor B ylelikle bizlere tatmin edici ve kontrol m zde olan hayatlar ya ama imk n sa l yor Bu kitap, m kemmeliyet i zellikler g steren herkes i in sa lam bir ba lang Library Journal Dr Elizabeth Lombardo klinik psikolog ve y zlerce dan an n n fiziksel ve ki isel hedeflerine ula malar na yard mc olmu bir fizyoterapist smi CNN, Wall Street Journal, MSNBC, Newsweek, Elle ve Cosmopolitan gibi nemli yay nlarda ge mi tir Shaquille O Neal, Lombardo i in, Dr Elizabeth Lombardo benim mutluluk ko um, demi tir.

  • [AZW] Æ Kendini Aş! | By ☆ Elizabeth Lombardo
   427 Elizabeth Lombardo
  • thumbnail Title: [AZW] Æ Kendini Aş! | By ☆ Elizabeth Lombardo
   Posted by:Elizabeth Lombardo
   Published :2020-02-23T01:40:06+00:00

  1 thought on “Kendini Aş!

  1. ubat ay na yepyeni bir t rle ba lam oldum Ki isel Geli im tiraf ediyorum hayat mda ilk defa okuyorum ama bu t re bu kitapla giri yapt m i in memnunum Kendini A bana bir ki isel geli im kitab ndan bekledi imin iki kat n verdi diyebilirim Baz eylerin fark na varmama ve bu eyleri de i tirmek istememe sebep oldu ve bence iyi bir ki isel geli im kitab bunu yapabilmeli.Kitap bize m kemmelliyet ili in nas l n ne ge ebilece imiz anlat yor Bunun yan s ra hayata dair bir s r ey daha zellikle stres ve stre [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *