- Books

Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak #2020

Bildi in Gibi De il larda G neydo u da ocuk Olmak Bildi in Gibi De il iki gen ara t rmac Funda Dan man ve Rojin Canan Ak n n l y llarda ocuklu u G neydo u da ge mi K rt gen leriyle yapt klar on dokuz s yle iyi bir araya getiriyor Yo un bir iddet

 • Title: Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak
 • Author: Rojin Canan Akın Funda Danışman Yıldırım Türker
 • ISBN: 9789753428132
 • Page: 362
 • Format: Paperback
 • Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak By Rojin Canan Akın Funda Danışman Yıldırım Türker, Bildi in Gibi De il, iki gen ara t rmac Funda Dan man ve Rojin Canan Ak n n, 90 l y llarda ocuklu u G neydo u da ge mi K rt gen leriyle yapt klar on dokuz s yle iyi bir araya getiriyor.Yo un bir iddet ortam nda ge en ocukluklar n ve ilkgen lik y llar n anlat yorlar T rk e bilmedikleri i in gerizek l muamelesi g rd kleri, zaman zaman ajanl k teklifleri ald kl Bildi in Gibi De il, iki gen ara t rmac Funda Dan man ve Rojin Canan Ak n n, 90 l y llarda ocuklu u G neydo u da ge mi K rt gen leriyle yapt klar on dokuz s yle iyi bir araya getiriyor.Yo un bir iddet ortam nda ge en ocukluklar n ve ilkgen lik y llar n anlat yorlar T rk e bilmedikleri i in gerizek l muamelesi g rd kleri, zaman zaman ajanl k teklifleri ald klar e itim hayatlar n babalar n n, analar n n, karde lerinin, arkada lar n n g zlerinin n nde dayak yedi i, ld r ld , koruculu a zorland , evlerinin kur un ya muruna tutuldu u aile hayatlar n sokaklarda, yan ba lar nda s rekli birilerinin ld r ld , vuruldu u bir ortamda veya BM m lteci kamplar nda ge en g ndelik hayatlar n dinliyoruz onlardan.Politik s ylemler tek tek insanlar n ne ya ad klar n gizliyor, rt yor Bildi in Gibi De il, bu K rt gen lerinin Bat daki, b y k ehirlerdeki akranlar na bir i d kmesi olarak okunmal Binlerce insan ocuklu um soruldu unda akl ma a l k, rezillik, sefalet, peri anl k, bombalar, sava u aklar geliyor diyecek haldeyse, bu gen lerin hemen hepsi bana ya at lanlar affetmem m mk n de il ama bar m mk n, bar istiyorum diyorsa, politik kayg lara de il vicdanlara hitap edecek ger ek bir bar ortam kurabilmek i in bu kitaptaki seslere kulak verilmeli.

  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ☆ Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak - by Rojin Canan Akın Funda Danışman Yıldırım Türker
   362 Rojin Canan Akın Funda Danışman Yıldırım Türker
  • thumbnail Title: DOWNLOAD AUDIOBOOK ☆ Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak - by Rojin Canan Akın Funda Danışman Yıldırım Türker
   Posted by:Rojin Canan Akın Funda Danışman Yıldırım Türker
   Published :2020-01-16T01:04:07+00:00

  1 thought on “Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak

  1. 90 larda benimde ocuklu uma denk geldi inden ve do ulu oldu umdan fakat bat da ya ad mdan bu kitapta yaz lanlar n bir o unu kulaktan duydum.K rt olup okula gidince T rk e renmenin zorluklar n ve alt st olu u kendimde hissettim.Bu kitap bu Konuyu hemen hemen t m ahsiyetlerde ne karm ayr ca olan olaylarda Vah etin dozu artarak kitab n Sonuna ula yoruz Bu kitap bana bir ok ya anm olaylar an msatt.Fakat sizin i in belki de ilk defa ahit olaca n z olaylar okuyacaks n z.Bundan dolay kendi yarg lar n z [...]

  2. Aznavur , Erkek, 31, Mardin Bak rk y de Ferdi Bey vard ar yordum, restoranda bula k aran yor yaz s n g rd m e ba lad m orda, ayn g n le yeme inde Ferdi bey, Aznavur nerelisin, diye sordu Mardinliyim, dedim Zaten Do ulu oldu umuz ivemizden anla l yor Hadi ya, Teksasl m s n, dedi Baban ne i yap yor, dedi eriftir, dedim Wanbetan, Kad n, 34, Erci Bir sendika toplant m z vard Yan ma bir bayan oturdu Van dan gelmi siniz, dedi Evet, dedim Sizin T rk eyi kullanman z ok d zg n Siz Vanl de ilsiniz, dedi Y [...]

  3. sosyal ve siyasi fark ndal m n y ksek oldu u bir d nemde b yle bir kitab okumak ok ok iyi oldu sistematik iddetin kimlere nas l uyguland n birinci a zdan dinliyoruz zaman zaman okuduklar m n ger ek olmad n d nmek istedim, okurken dahi zorland m sat rlara insanlar y llar boyu maruz kalm lar stelik lkenin geri kalan n n olan bitenle ilgili hi bir fikri yok medya ve h k met taraf ndan olu turulan fikirler de ya ananlar n tam tersini yans tm ger ekte olan biteni renmekte yakla k 20 y l ge kald m 20 [...]

  4. Bu kitab okuyal y llar oldu Bug n birisinin bildirimlerinde g r nce okudum diye i aretledim Bar kelimesi yasak de ildi o zamanlar ve hatta bar getirece ini s yleyen politikac larla doluydu ortal k Ve ben umutluydum Bir daha b yle kitaplar yaz lmaz san yordum.Yan ld k Umudumuzu kaybettik Bir yirmi y l sonra ya ad mahalleler, sokaklar ve hatta kentler yok edilmi , bombalanm ocuklar n tan kl n okuyaca z ok zg n m.

  5. G neydo uda ya ama dair fikirlerimle birlikte g r nen ve ger ek aras ndaki ba da nezdimde k kten de i tirdi Hazmedilmesi zor ve gerekli bir kitap.

  6. hala y zle memekte diretilen bir mesele hakk nda ok de erli bir s zl tarih al mas hikayelerini bilmeden d man olduklar m z anlat yor bildi in gibi de il diyerek anlat lanlar n anlatanlar i in ne yaz k ki s radan hale gelmi olmas okurken i inizin daha da burkulmas na sebep oluyor herkesin okumas n isterim ama bu aptalca bir beklenti empati ke ke v cutta bir organ olsayd.

  7. Ac lar na tan k olmay on y llar boyunca reddetti imiz insanlar n i leri ac la madan, p r l p r l bir bilin le yollar na devam etmesini istiyoruz Zaman nda g rmedi imiz, g rmekten ka nd m z zulm n izlerini bile g rmeye tahamm l m z yok.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *