- Books

Nehanebné neviniatko #2020

Nehanebn neviniatko Vo vo nom pokra ovan detekt vneho rom nu Popol v etk ch zarovn Slovart detekt vi Krauz a Fischer okrem vra dy v podsvet vy etruj z hadn smr vysoko kol ky Moniky Reisovej dc ry ve vyslanca vo v

 • Title: Nehanebné neviniatko
 • Author: Dominik Dán
 • ISBN: 9788080850494
 • Page: 294
 • Format: Hardcover
 • Nehanebné neviniatko By Dominik Dán, Vo vo nom pokra ovan detekt vneho rom nu Popol v etk ch zarovn Slovart, 2005 detekt vi Krauz a Fischer okrem vra dy v podsvet vy etruj z hadn smr vysoko kol ky Moniky Reisovej, dc ry ve vyslanca vo v dsku, ktor v jej izbe n jdu nah , zn silnen a udusen s igelitovou ta kou na hlave.Pr pad kv li Monikinmu prominentn mu p vodu sleduj v etky m di , komplikuje hVo vo nom pokra ovan detekt vneho rom nu Popol v etk ch zarovn Slovart, 2005 detekt vi Krauz a Fischer okrem vra dy v podsvet vy etruj z hadn smr vysoko kol ky Moniky Reisovej, dc ry ve vyslanca vo v dsku, ktor v jej izbe n jdu nah , zn silnen a udusen s igelitovou ta kou na hlave.Pr pad kv li Monikinmu prominentn mu p vodu sleduj v etky m di , komplikuje ho aj nevysvetlite n nedostatok st p z miesta inu Krauz a Fischer prenikaj do a iv ho rodinn ho prostredia a dozvedia sa o bizarn ch vz ahoch medzi podsvet m a diplomatick mi kruhmi

  • [AZW] ✓ Free Download ☆ Nehanebné neviniatko : by Dominik Dán ✓
   294 Dominik Dán
  • thumbnail Title: [AZW] ✓ Free Download ☆ Nehanebné neviniatko : by Dominik Dán ✓
   Posted by:Dominik Dán
   Published :2020-02-27T20:31:38+00:00

  1 thought on “Nehanebné neviniatko

  1. Mimoriadne dobre nap san detekt vka Ne udo, meno Dominik D n je u desiatku rokov z rukou dobr ho tania A mne sa obzvl p ia jeho celkom prv rom ny Nehanebn neviniatko k nim rozhodne patr , vzh adom k tomu, e to bola druh kniha v porad , ktor mu vy la Krauz a Fischer s overen policajn dvojica Ich humor mi nesmierne pasuje Rovnako ako aj D nove opisy i u ud alebo situ ci , v ktor ch sa ocitli M nesmierny cit pre grad ciu deja, ako aj pre vyvolanie nap tia u itate a To v etko s skvel ingrediencie, k [...]

  2. Je to jedna z lep ch D noviek, pokia v ak lovek tal u od neho viacej kn h nebude ve mi prekvapen t l sa nemen , no tentoraz je z pletka ove a prepracovanej ia tajomnej ia Siaha a do vysok ch politick ch kruhov a napriek tomu, e v kone nom d sledku zost va vra da a samotn pr pad neuzavret , kone n zvrat v pr pade tudentky architekt ry Moniky Reisovej, dc ry ve vyslanca a z rove luxusnej spolo n ky Nehanebnice je prekvapuj ci a dotiahnut do najmen ch detailov Zaujme ur ite aj n ro n ho itate a.

  3. Strhuj ca kniha pln zvratov, odhalen , korupcie najvy ch t tnikov a zvr tenost v Na om meste a podobne talo sa to skvelo, nemohol som sa do ka , ke si pre tam al iu kapitolu U sa neviem do ka al ej knihy, ke sa do nej pust m

  4. Ve mi dobra krimin lka,detekt vka.Bola tajomn ,zauj mav ,nechutn a v bec som ne akala, e sa takto skon.Toto sa ti vydarilo Dominik.8 10.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *